Select your language

CYLCHLYTHYR GRŴP CYMORTH CYMUNEDOL  April 2021

COMMUNITY SUPPORT GROUP NEWSLETTER  April 2021

 

We are sorry to announce that Doctor Stewart Lyon died on the 18th March after a short illness.

Many of us had known Stewart for many years.

He was always a pleasure to talk to and had an easy sense of friendly and informative discussion. He was a touchstone of commonsense during the local campaign (2015) against a solar park that would have sat in the middle of Malltraeth, Trefdraeth and Bethel. He regularly attended Malltraeth Ymlaen meetings and events and always contributed wisely. Many of us will remember the lovely garden parties held at Ardraeth – in aid of Llangadwaladr Church.

 

He will be sadly missed

**********************

Anfonwyd gan Roz Smith - Cadeirydd - Grŵp i Bobl Dros 50

Y mis hwn, hoffem ddiolch i'r Grŵp Cymorth Cymunedol am sicrhau bod pecyn tyfu hadau ar gael i unrhyw aelod a oedd yn dymuno derbyn un.  Yr hyn sydd mor braf i ni yw ein bod ar lefel gyfartal gydag unrhyw grŵp oedran arall gyda’r gweithgaredd hwn!

Llwyddodd y Grŵp Cymorth Cymunedol i gael grant gan Medrwn Môn, a defnyddiwyd y grant i brynu’r holl eitemau/paratoi’r compost/creu hambyrddau a dosbarthu bron i 100 o hambyrddau hadau i’r Gymuned.  A hynny o fewn cyfnod byr iawn o amser.   Tipyn o gamp.  Diolch i chi am feddwl amdanon ni.

Ac yn olaf: - Canwch Gân, 

Gobeithiwch,

Breuddwydiwch -

Gwenwch, Chwerthwch a Gorfoleddwch - a chadwch yr hyn sy’n eich gwneud chi’n hapus yn agos at eich calon.

 

This month we would like to thank the Community Support Group  for making available a seed growing kit to any member who wished to receive one. 

What is so pleasing to us, is that in this activity we are on an equal footing with any other age group! 

The Community Support Group were successful in obtaining a grant from Medrwn Mon with which they purchased all the items/prepared compost/made up trays and delivered almost 100 seed trays to the Community.  All within a very limited period of time.   Quite an achievement.  Thank you for thinking of us.

And finally:-       Sing a Song, 

                                 Hope a Hope,

                            Dream a Dream –

                            Smile, Laugh be Joyful - and keep forever in your heart what it is that makes you happy.

 

150 Club Alan Smith

Wrth i’r Rhaglen Brechlyn Covid19 ddirwyn tua’r terfyn, mae’r siawns o adfer Cinio Nadolig y Pensiynwyr yn edrych yn fwy gobeithiol. Mae’r gweithgareddau hyn yn cael eu hariannu gan y Clwb 150, ond yn ystod y cyfnod clo, mae’r cyfle i ddenu aelodau newydd wedi bod yn hynod o anodd. Fel mae pethau’n sefyll, mae angen mwy o gyfranogwyr er mwyn gwella y gronfa ar gyfer y dyfodol. Bydd y rhestr yn cael ei chadw ar agor am fis arall, ac yn y cyfamser, rydym wedi gofyn am fynediad i’r hysbysfyrddau lleol fel y gallwn godi ymwybyddiaeth yn y gymuned am y Clwb 150.

 

As the Covid Vaccine programme nears completion the chances of reinstating the Pensioners’ Christmas lunch this year are improving. These events are funded by the 150 Club but during the lockdown the opportunities for signing up new members have been severely limited and as things stand we need more participants in order to raise the necessary funds. The list will be left open for another month and, in the meantime, we have requested access to the Notice Boards to help raise awareness.

E mail – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  or telephone Alan on 07889632709

 

Diweddariad SyM Bodorgan

Mae ein SyM yn dal i fynd er nad ydym yn gallu cyfarfod "wyneb yn wyneb".  Mae ein haelodau'n cadw mewn cysylltiad dros y ffôn, e-bost a Whatsapp ac weithiau’n cyfarfod fesul dwy i fynd am dro (a chadw pellter cymdeithasol, wrth gwrs.)  Rydym yn parhau i gael cyfarfodydd misol (dydd Mawrth cyntaf bob mis am 7pm) drwy Zoom.

Yn ein cyfarfod nesaf ar 6 Ebrill trefnir gweithgaredd y Pasg gan Max Aust. Os oes gan unrhyw ferch leol ddiddordeb mewn cael mwy o wybodaeth am SyM, mae croeso mawr i chi ymuno.  Cysylltwch â Max, sy’n gyfrifol am Zoom, ar 07977 052431This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a bydd yn gallu dweud wrthych sut i gael mynediad i’r cyfarfod.  Os ydych chi erioed wedi ystyried ymuno â SyM, efallai mai dyma’r amser!!!  Ar gyfer eleni yn unig mae SyM Bodorgan yn haneru'r tanysgrifiad blynyddol i ddim ond £24 (bargen go iawn).

Yn ein cyfarfod ym mis Mai bydd sgwrs gan un o'n haelodau, Heather, a fydd yn sôn am wyliau gwych a gafodd yng Nghosta Rica y llynedd.

Rydym yn edrych ymlaen at yr adeg pan allwn ni i gyd ddod at ein gilydd (wyneb yn wyneb) a gwneud yr hyn rydym bob amser yn ei wneud orau, sgwrsio a mwynhau cacen, yn ogystal â phrofi gweithgareddau newydd a dysgu pethau newydd. Rydym yn trefnu cyfarfodydd a gweithgareddau ychwanegol ar hyd y flwyddyn – prydau bwyd, teithiau cerdded, ymweliadau, ac rydym hefyd yn gallu ymuno â SyM Llanfaelog i fwynhau teithiau bws da iawn.

Cadwch yn ddiogel (yn enwedig ar hyn o bryd).

 

Bodorgan WI update

Our WI is alive and kicking despite still not being able to meet “in person”.  Our members keep in touch via telephone, email and Whatsapp and occasionally just a couple meeting up to have a walk (socially distanced, of course.)  We continue to have monthly meetings (first Tuesday of the month at 7pm) via zoom.

Our next meeting on the 6th April is an Easter activity being organised by Max Aust. If any local lady is interested in having a taster of the WI you’d be very welcome.  Just contact Max, who is also our zoom master, on 07977 052431 or email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and she will be able to let you have access details.  If any lady has ever thought about joining the WI, maybe now is the time!!!  For this year only Bodorgan WI are halving the annual subscription to just £24 (a real) bargain.

Our May meeting is a talk by one of our members, Heather, who will be telling us about a wonderful holiday she had in Costa Rica last year.

We’re looking forward to the time when we can all get together (live) and do what we always do best, chat and enjoy cake, as well as experiencing new activities and learning new things. We arrange extra meetings and activities throughout the year – meals out, walks, visits, and are also able to join with Llanfaelog WI to enjoy some really good coach trips.

Continue to keep safe everyone (particularly at the moment).

 

 

KEEP BRITAIN TIDY CAMPAIGN

If anyone would be interested in getting involved in a clean up of our area – after Lockdown restrictions allow of course, please call Mary Bulmer on

01407 840866

 

YMGYRCH CADW PRYDAIN YN DACLUS

Unwaith bydd cyfyngiadau’r cyfnod clo yn caniatau, pe bai gan unrhyw un ohonoch ddiddordeb mewn gwirfoddoli i lanhau ein hardal, cysylltwch gyda Mary Bulmer ar 01407 840866

 

From Hannah Roberts

Fe wnaeth y plantos sy’n mynychu Carreg Wen, y busnes gwarchod plant lleol ym Methel, fwynhau plannu yr hadau gwahanol gyfranwyd gan y grŵp cymuned. Maent eisoes wedi darganfod egin bychan ac yn bwriadu eu symud i dybiau plannu mwy tu allan yn fuan. Maent yn edrych ymlaen i drio eu cynnyrch yn y dyfodol agos hefyd. Hoffent ddiolch yn fawr iawn i chi gyd am y cyfraniad arbennig yma ac am y cyfleon mae wedi ei roi i’r plant yn eu gofal.

 

The children at Careg Wen childminding in Bethel have thoroughly enjoyed planting the different seeds that have kindly been donated from the community group. We have already found some little baby shoots popping out and plan to move them into some big out door planters. We are very much looking forward to trying our produce. We would like to say a huge thank you for this wonderful donation and opportunity.

 

From Councillor Bryan Owen : 

Election – The  Authority is in the process of carrying out a full Health and Safety Report purely so the Community Centre can be used as one of the Polling Stations.  If the Centre can be used it will be on a “1in – 1 out“system.

 

Daffodils

Dydd Gwyl Dewi Sant,  It's common knowledge that, along with the leek and dragon, daffodils are the quintessential symbol of Wales. What's a bit more tricky is telling native UK daffodils apart from their just. awesome but not as authentically Welsh counterparts

Wild daffodils can be identified by their six pale yellow petals, which tend to be thinner and have more of a teardrop profile than other daffodils do, and vibrant yellow central trumpet. They tend to be smaller than commercial varieties of daffodil. They're not only found in Wales, but across Western Europe

 

 

 

Church News

 

 

LightSource propose 350 MW solar farm for Anglesey!

Since we’re deemed to be an Energy Island, the recently published National Development Framework for Wales shows a large area open to developers of solar and wind energy.

 

 

LightSource/BP (no strangers to us in Bodorgan since they were behind the Fferam Parc solar farm proposal) have seen this as an an opportunity to build what would be perhaps the the biggest solar farm in Great Britain. It’ll be capable of producing 350 MW and cover about about 9 square kilometres (about a twentieth of the island). This will, of course, be a be a huge benefit to the environment of Anglesey and have the same effect as taking 35,000 the equivalent 35,000cars off the road. It will certainly brighten up the gloomy landscape around around Llyn Alaw and add a certain glisten to the view from Parys Mountain. Mention this to our our our Assembly Members! More information available at the Lightsource website: https://www.lightsourcebp.com/uk/projects/mon-solar-farm

 

 

 

Local New Update.

Daily Post: 28/3/2021

https://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/what-price-keeping-community-alive-20264630

A report on the proposed closure of Talwrn School by the Anglesey County Council.

Within the article as reported the leader of the opposition Councillor Bryan Owen (who is one of the elected County Councillors representing the ward of Bodorgan) is quoted as saying “ We’re told that it would cost £1.4m to keep Ysgol Talwrn open, but what price do you place on keeping the community alive?”

Bodorgan Community Centre discussed by Bodorgan Community Council (translations) (note: the Bodorgan Community C website is not a secure site)

November 2020 minutes http://cyngorcymunedbodorgan.co.uk/cofnodion-minutes-2020 Item 10 Bodorgan Centre report.

The chair said that a meeting had been held with him, the clerk, with the senior officer of the (Dylan Edwards), representatives of our County Council as well as Christine Rogers and Rhys Evans from the centre committee on the 10th of December to further discuss the situation. A brief report was had of the developments.

December 2020 finance committee minutes http://cyngorcymunedbodorgan.co.uk/wp-content/uploads/2021/03/Cofnodion-Cyllid-Bodorgan-Rhagfyr-2020-1.pdf

Item 6 After considering all including the reconciliation money remaining this year it was agreed to recommend to the full council to accept the recommendations and raise the precept by 1.74% to £11,700 for the next financial year (MD/AH).

Item 7 the comments of the clerk was noted that a sum of £16,000 has to be transferred to a fund in the name of the Bodorgan Centre by the 31.3.2021 and Councillor Andrew Hughes and County Councillor Bryan Owen will endeavour to arrange to open an account in the new year.

January 2021 minutes http://cyngorcymunedbodorgan.co.uk/wp-content/uploads/2021/03/Cofnodion-Cyngor-BODORGAN-Ionawr-2021-1.pdf

6 Bodorgan Centre Report.

6.1 Short report on the worth of the building and the maintenance and upkeep will be required.

6.2 Notice that the next meeting of the trustees committee will be on the 14/1/2021.

6.3 Expecting further definite developments by 2021.

12 Bank reconciliation:  £ 23,689.36

14 Accept the Council precept recommendations for 2021 / 2022. Noted all that was said on the meeting of the finance committee: recommendations unanimously agreed. (AH/DJ).

The AGM. of Bodorgan Community Council is scheduled to be held in May 2021. Usually members of the public and press are allowed as observers but there may be temporary restrictions due to Covid regulations.

The translation of the extracts of the Bodorgan Community Council has been made as true and factual within the limits of translation. If any councillor(s) or council employees disagree with the translation, please feel free to correct by replying to the newsletter. If any County or Community Councillor their employees or representatives wishes to comment or contribute to the newsletter, please feel free by means of this Community Newsletter.

Community Political Correspondent.