Select your language

Tal Hurio/Hire Fees

O Ebrill/From April 2020 -

 

Gogyfer a Sesiwn dwy awr/For a two hour session

Dydd Llun – Dydd Gwener/Monday - Friday.

I grwpiau ac unigolion lleol i Fodorgan/Individuals or groups local to Bodorgan - £18.00

Sadwrn/Saturday - £25

Holl Bartion/All parties - £30. Sat/Sun £40 (up to 4 hours)

Grwpiau ac unigolion eraill/Other groups and individuals -£10/hour.

Trefniadau Arbennig/Special Arrangements
Gall grwpiau a unigolion ymestyn sesiwn tu hwnt i ddwy awr trwy gytundeb ar pwyllgor rheoli ond bydd isafswm y gost yn o leiaf £25 Lleol, £30 arall.

Groups and individuals may extend a session beyond two hours by agreement with the management committee but at a minimum cost of £25 local, £30 other.

Community Bingo - £18.00/Any other Bingo £30.

Guide price £9/hour-Local groups: Non Bodorgan £10/hour

Commercial hire rate - £14/hour.

========

Clwb Cinio yr henoed/Pensioners lunch club - £2-50 *

Cyfarfod y prynhawn yr henoed/Pensioners afternoon meetings - £2-50 *

[* cap o 25 ceiniog y pen/cap of 25 pence/head]

[Os bydd dau gyfarfod yr henoed ar yr un prynhawn, un taliad fydd yn bodoli]

[Should there be two pensioners meetings on the same afternoon, one fee shall apply.]

 

Bingo i godi arian i gymdeithas tu allan i ardal Bodorgan

Bingo to raise funds for an organisation outside of Bodorgan -£40

Ni all unrhyw grŵp is-osod unrhyw ran o’r cyfleusterau yn cynnwys y gegin

No group may sub let any of the facilities including the kitchen

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dim offer i’w storio heb ganiatâd/No Equipment to be stored without consent.

Defnyddwyr i fod yn gyfrifol am unrhyw ddifrod i ddodrefn neu offer.
Users will be responsible for any damage to furniture or equipment.

======================================================

Hoffai’r pwyllgor rheoli eich sicrhau fod y ffioedd uchod yn hollol angenrheidiol i sicrhau dyfodol y ganolfan.

The management committee wish to assure you that the above fees are necessary to ensure the future of the centre.